Elérhetőségek

pardogyi@gmail.com

Online tudásbázis

Kövess minket

Pardo Gyí Projekt

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT, támogatás intenzitása: 100%, támogatási összeg: 49.902.170,-Ft
Projekt kezdete: 2017.11.15, projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Konzorciumi vezető: Diótörés Alapítvány
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

Az antidiszkriminációs elvek széles körben kerültek meghatározásra a magyar jogrend-szerben. Alappillérként tekinthetünk Magyarország Alaptörvényére, amely a XV. cikkben garantálja az alapvető jogokat bármely megkülönböztetés nélkül. Az ágazati jogszabályok körében is általános érvényű az egyenlő bánásmód elve. Többek között a munka törvény-könyve is rendelkezik az egyenlő bánásmód követelményéről. A polgári törvénykönyv a személyiségi jogok védelme alatt nevesíti a személyek hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó szabályokat.

Annak ellenére, hogy a törvényi keretrendszer kötelezettségének eleget téve megfelel az Irányelvnek, és a jogszabályok garantálják az egyenlő bánásmód követelményét, a sok-szor kétértelmű szabályozás, a jogtudatosság hiánya, valamint a törvény hatálya alól fel-mentett bizonyos jogviszonyok mindenképpen kihívást jelentenek a romákkal szembeni diszkrimináció küzdelmében. A jogtudatosság alacsony és bizonyos jogviszonyok a törvény (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) hatálya alól felmentettek.

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság a romák körében különösen alacsony. Az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) felmérése alapján a megkérdezett magyarországi romák 53%-a gondolja úgy, hogy nagyon elterjedt az etnikai származás alapján történő megkülönböztetés. Mivel a magyarországi jogszabályok minden ágazatban és minden szinten tartalmazzák a diszkrimináció tilalmát, azt is mondhatnánk, jogalkotás szinten minden rendben van. A 1990-es évek első feléhez képest számos civil javaslat, amely a diszkriminációt tiltó jog-szabályokat szorgalmazta, mára megvalósult. Ennek ellenére a cigány emberek az élet számtalan területén szenvednek el diszkriminációt, a rendőrségi gyakorlattól kezdve, a munkavállaláson, a lakhatáson át, az iskolai elkülönítésig és diszkriminációig.

2005 óta a magyar kormány több programon keresztül biztosít pénzügyi támogatást a roma közösségek lakhatási helyzetének fejlesztésére. A 2005-2010 közötti programok 47 települést fedtek le és hozzávetőlegesen 300 roma család lakhatási körülményeit javítot-ták. A 2012-ben kiírt Komplex telep-program gyakorlatilag két támogatási konstrukciót ölelt fel: a szociális, úgynevezett szoft programelemekre és a tényleges infrastrukturális beru-házásokra (szociális bérlakások létrehozására) külön lehetett pályázni.

A programban, eredeti céljai szerint, a helyi partnerek (helyi önkormányzat, a szociális, gyermekjóléti és család-segítő szolgálat, az érintett oktatási és kulturális intézmények, a védőnő és a háziorvosi szolgálat és munkatársai, a területileg illetékes munkaügyi központ, a helyi civil szerveze-tek, nemzetiségi önkormányzatok, stb.) és az érintett, szegregátumban élő lakosság együtt dolgozták ki az adott helyszínre vonatkozó tevékenységeket. A programra az ön-kormányzatok olyan telepekkel pályázhattak, melyek egyrészt megfelelnek az elmaradott településrész kritériumának (a legfeljebb általános iskolai végzettséggel és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya legalább 50% az aktívkorúak körében), másrészt a telep lakossága minimum 45 fő, akik legalább 10 lakásban élnek.

A helyi programok megvalósítására kizárólag konzorciumok pályázhattak, amelyeknek kötelező jelleggel tartalmazniuk kellett a Türr István Képző és Kutató Intézetet (TKKI), az Országos Roma Önkormányzatot és a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot.

Az elmúlt évek kormányzati roma politikájának értékelése azért is igen nehéz feladat, mert nem állnak rendelkezésre azok az adatok, amelyekkel megállapítható lenne, hogy a romáknak szánt programokból és pénzekből valójában mennyi jutott el a célcsoporthoz. A kisebbségi támogatások hasznosulására 2005-ben tett számvevőszéki megállapítások még ma is helytállóak: a támogatások eredményessége az államháztartás pénzügyi információs rendszerében nem követhető nyomon. A folyósító szervezeteknél a támogatási rendszerhez nem kapcsolódott egységes monitoring rendszer.

Tekintettel arra, hogy a cigányság a társadalmi hátrányokkal élő népességen belül is igen kedvezőtlen helyzetben van, külön említendő feladat a juttatások megfelelő célzása, illetve az ezzel kapcsolatos egyik legfőbb kudarc a lefölözés: „A szegénységben élő romák esetében jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is a legkedvezőtlenebb helyzetben lévőkhöz tartoznak.

Következésképpen a területi és szociális szempontok alapján meghatározott célcsoportoknak indított jóléti programok esetében nagy a veszélye annak, hogy a célcsoport más
tagjaihoz képest a leghátrányosabb helyzetben lévő romák kevésbé részesülnek e programok tényleges hasznaiból.

Akadálymentesítés
Contrast