Elérhetőségek

pardogyi@gmail.com

Online tudásbázis

Kövess minket

Pardo Gyí Projekt

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT, támogatás intenzitása: 100%, támogatási összeg: 49.902.170,-Ft
Projekt kezdete: 2017.11.15, projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Konzorciumi vezető: Diótörés Alapítvány
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

Az utóbbi években cigányellenességgel, romákkal szembeni diszkriminációval kapcsolatos tapasztalatokról nagymintás magyarországi kutatások nem készültek, csupán, elszórva, intézményenként, találhatók utalások ezeknek a problémáknak a fennállására. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) rendszeresen végez e területen kutatásokat. A foglalkoz-tatás, oktatás, lakhatás és egészségügyi szolgáltatások tartós akadályainak nyomatékosí-tása mellett a legutóbbi jelentésből az is kitűnik, hogy a felmérésben megkérdezett romák 40 százaléka úgy érezte, hogy az elmúlt öt évben legalább egyszer hátrányos megkülön-böztetés érte, de csak töredékük tett panaszt az ügyben.

A cigányellenesség jövőbeli alakulását illetően aggodalommal szemléljük a különféle kutatások megállapításait, miszerint jelen helyzetben a gazdasági bizonytalan-ság, a politikai feszültségek következtében felerősödnek az idegenellenes, kirekesztő han-gok, amely során a romák – rasszjegyeikből fakadóan – látható ellenségként tűnhetnek fel, válaszul a társadalomban erősödő frusztrációra. Az előítéleteket szabadon fejezik ki és még nyíltabban manifesztálttá váltak, a politikai „megengedés” eredményeként. Sajnálatosan ma Magyarországon a romaellenesség nem ütközik morális akadályokba, így gyakorlatilag a társadalom minden rétegében magas értéket mutat. Állami tisztségviselők és vezető politikai pártok is tettek implicite utalásokat arra, hogy a magyar nemzetnek nem vagy csak megtűrt része a magyarországi cigányság.
A cigányellenesség kutatása elengedhetetlen. Mégis, az elmúlt nagyjából tizenöt évben Magyarországon nem készült átfogó kutatás a romákról.

01. 2017

A Diótörés Alapítványnak 20 éves szakmai múltja van a hiányt pótló szociális/mentális/családvédő ellátások kialakításában és szükségletalapú, költség-hatékony működtetésében. A családok egységének megteremtése és védelme fontos és összetett feladatuk, de preventív jelleggel a krízisbe került családok helyzetének kezelése, és a biztonságot jelentő állapot helyreállítása mellett a funkciójukat probléma nélkül ellátó családok védelme is elengedhetetlen.

Az egységet alkotó családokban is adódik számos helyzet az életciklus során – a gyermeknevelésben, a felnövekvő fiatalok életében, a gyermekek felnövekedésével magukra maradó szülők kapcsolatában és/vagy az idősebb generáció elmagányosodásában – amelyek kihatással vannak a családtagok testi-lelki egészségére, ezáltal munkaképességére, foglalkoztatására és szociális helyzetére.

Az anyagi- vagy párkapcsolati krízishelyzetek, a válások, a munkahely elvesztése, a lakás elvesztése, szenvedélybetegségek kialakulása és ezek miatt a családok szétesése, mind olyan krízishelyzetek, amelyek megrengetik az egyén helyzetét, és gyakran vezetnek a társadalomban betöltött helyzetük romlásához, elszegényedéshez, munkanélküliséghez, hajléktalansághoz.

Különösen súlyosan érintik ezek a krízisek a gyermekeket és a fiatalokat, akik kiszolgáltatott elszenvedői a körülöttük zajló válságoknak. A felbomló családok közel 60 %-ában érintett egy vagy több gyermek. A krízis nyomán tanulási és magatartási zavarok, egészségromlás

Az egészségfejlesztés, az egészségtudatos életre nevelés, a lelki egészség helyreállítása illeszkedik a pályázatban kiemelt területekhez.

Akadálymentesítés
Contrast