Elérhetőségek

pardogyi@gmail.com

Online tudásbázis

Kövess minket

Pardo Gyí Projekt

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT, támogatás intenzitása: 100%, támogatási összeg: 49.902.170,-Ft
Projekt kezdete: 2017.11.15, projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Konzorciumi vezető: Diótörés Alapítvány
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

Bár a bölcsődékre kevés igény mutatkozik a roma közösségekben, minthogy sok roma nőnek nehézséget okoz állandó állást találnia, csak szezonális munkákat tudnak vállalni, mégis szükség lenne szervezett gyermekgondozás biztosítására a szezonális munkák ide-jén. Jóllehet az óvodai beíratás elérhető, számos faktor gátolja meg a roma gyermekeket abban, hogy ténylegesen rendszeresen óvodába járjanak. Nem tudnak fizetni az extra szol-gáltatásokért, úgymint a havi csoportpénz befizetések, vagy a higiéniai csomag, így nem tudják gyermekeiket elhelyezni az óvodákban.

Egy másik gyakori probléma, hogy a szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy a helyi tömegközlekedési eszközökre bérletet vá-sároljanak. A szülők által tapasztalt egyik hiányosság, hogy a 8 órás nyitva tartás csak papíron létezik, ami a munkavállalás egyik akadályozó tényezője, legyen az állandó vagy szezonális. Gyakran van hiány szakképzett óvodapedagógusokból a faluban, így más településekről kell ingázniuk, és ennek eredményeként a személyzet nem tudja a szükséges 10 órás szolgáltatást nyújtani. Nyáron ezek az intézmények hosszabb időn át zárva tartanak, és a helyi önkormányzat nem gondoskodik a gyerekek napi gondozásáról a legfontosabb idő-szakban, a szezonális munkák idején.

Az óvodák – gyakran semmilyen rugalmasságot nem tanúsítva – nem fogadják el a szülői igazolásokat egy vagy kétnapos hiányzás esetén (amelyet azonban a középosztálybeli óvodák jellemzően elfogadnak). Amikor a gyermekek fejtetű fertőzése megjelent, az intézmény úgy döntött, hogy a helyzetet a gyermekjóléti hatóság bevonásával oldja meg, amely súlyos konfliktushoz vezetett az óvoda és a szülők között. Hasonló probléma állt elő, amikor az óvoda a gyermekek szülőktől való eltávolítását kezdeményezte, alapjában véve anyagi okok miatt (azaz, nem alapos okkal).

A közoktatásról szóló 1993. évi törvényben, és 2007. évi módosításában 2013-ig alapve-tően nem változott a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű diákok jogi meghatározása. Ebben az időszakban fokozatosan kiépültek azok az intézményi támogatási formák, amelyek az e kategóriákba tartozó tanulók iskolai karrierjét kívánták támogatni. Emellett az iskolán belüli és iskolák közötti szegregációs folyamatok intézményen belüli és intézmények közötti nyomon követésének központi indikátoraivá is váltak. 2013-ban a meghatározásokat megváltoztatták, és átvitték a gyermekek védelméről és gyámságról szóló törvénybe, amely módosította az ilyen tanulók azonosításának módszerét is. E változások legfontosabb következménye az, hogy a kedvezményezettek csoportja jelentősen korlátozottá vált. Míg a közoktatásban részt vevő tanulók száma 43 ezerrel csökkent egy év alatt, a hátrányos helyzetű tanulóké több mint 76 ezerrel, a halmozottan hátrányos tanulóké pedig 19 ezerrel.

Ezzel egyidejűleg, ezeknek az indikátoroknak a jelentősége csökkent a szegregációs folyamatok terén, részben a kategóriába eső diákok számának csökkenése miatt, részben pedig a 2013. előtti és utáni időszakokból származó adatok összehasonlíthatóságának korlátozottsága miatt. A 2012-ben bekövetkező változások közül a legfontosabb az volt, hogy az iskolaköteles kor felmenő rendszerben 18 évről 16 évre csökkent. Bár a korai iskola elhagyási ráta ingadozó trendet mutat, igazi fejlődést nem értek el, és az iskolaköteles kor csökkentése a valaha volt legrosszabb helyzetet vetíti előre.170 Továbbá, a kiskorúak számára elérhető közmunka lehetőségek (a 18 éves kor alatti a közmunkások jelentős hányada roma) ha-tározottan ösztönözték a korai iskola elhagyást.

További változtatás, hogy ha a tanuló legalább 50 órát hiányzik igazolatlanul, a család a részére biztosított családi pótlék megvonásával sújtható. 2010 óta a hiányzások száma majdnem az előző ráta egy negyedére csökkent, ami nyilvánvalóan pozitív következ-mény. Azonban, a hiányzások mögött álló ok gyakran anyagi természetű, így ez az intéz-kedés tovább nehezíti a már eleve nehéz körülmények között élő családok helyzetét.

A jogalkalmazást érintő kérdés, hogy a gyűlölet-bűncselekmények esetében jelentős prob-lémát jelent az alulminősítés gyakorlata, azaz amikor az előítéletes motivációt figyelmen kívül hagyják az eljárásban, és ezért nem a Btk. megfelelő tényállását alkalmazzák, hanem egy enyhébben büntetendő cselekményt.124 Ez a probléma fokozotton érinti a roma kisebbség tagjait E problémára, illetve megoldásaira – a civil szervezetekből álló – Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) és tagszervezetei számos javaslatot126 fogalmaztak már meg, amelyet eljuttattak az érintett hatóságoknak. A nagy mértékű lá-tenciát tovább befolyásolja, hogy az adatgyűjtési rendszerek jelenlegi formájukban nem alkalmasak a gyűlölet-bűncselekmények valós kiterjedésének felmérésére. Szakmai szer-vezetek úgy látják, hogy a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó hivatalos bűnügyi sta-tisztikák távol állnak a hétköznapi valóságtól. Ráadásul az egyes állami szervek adatai ellentmondanak egymásnak, a problémakör számos vetületéről pedig egyáltalán nem érhetőek el adatok.

Civil szervezetek eseti jelleggel vizsgálják a romák ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekményeket és az azokkal kapcsolatos eljárásokat, ezekről nyilvános adatbázist vezetnek128 és rendszeres jelentéseket tesznek.
A jogalkalmazás területén mindenképp kiemelendő pozitív példaként a GYEM és jogalkal-mazó – elsősorban rendőrségi – szervek közötti együttműködés. A GYEM indikátorlistát készített, hogy ezzel is segítséget nyújtson a jogalkalmazó szerveknek az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények büntetőeljárásban való felismerésében és megítélésé-ben. Az ORFK képviselői vállalták, hogy beépítik a listát a rendőrség gyűlölet-bűncselek-mény szakvonalának képzési rendszerébe. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy az együttműködés a civil szervezetekkel inkább a rendőrség alsóbb szintjein (gyűlölet-bűncselekmény szakvonal) működik. A rendőrség központi szintjeinek, illetve az ügyészségnek az aktív részvétele még várat magára. Pedig az áldozatok érdekeit szolgáló bizonyos intézkedések megtételéhez központi beavatkozásra lenne szükség. Így például gyűlölet-bűncselekmények esetében fontos lenne, hogy a rendőrség célzott bizalomépítő kampányt indítson a gyűlölet-bűncselekményeknek leggyakrabban kitett áldozati csoportok körében, ezzel csökkentve a jelentési hajlandóságból is fakadó nagy mértékű látenciát.

Mindemellett az áldozatsegítés területén is számos fejlesztendő területet találunk. A 2012/29/EU irányelv értelmében a gyűlölet-bűncselekmények roma áldozatai különleges bánásmódot igénylő személy kategóriájába tartoznak. A civil társadalmi szervezetek kifej-tették véleményüket a büntetőeljárásról szóló törvény javasolt módosításával kapcsolat-ban130 és kérték, hogy a gyűlölet-bűncselekmények, valamint a sebezhető csoportok meg-határozása legyen összhangban az Irányelvvel a törvény végleges verziójában. Azonban ezt a módosítást a jogalkotó a büntetőeljárásról szóló 2017. XC. törvénybe nem építette be. Emellett kifejezetten romáknak szóló áldozatsegítő támogatások nem léteznek a ma-gyar jogrendszerben és gyakorlatban. Mindemellett teljes mértékben hiányoznak az állami kezdeményezésű és támogatottságú társadalmi figyelemfelhívó és tudatosságnövelő kezdeményezések, oktatási programok, bejelentési hajlandóságot növelő programok. Pozití-vumként emelendő ki, hogy civil közreműködésével megvalósult néhány képzés, így pél-dául legutóbb a Magyar Igazságügyi Akadémia közreműködésével a joggyakorlatra össz-pontosító, interaktív, szakmai továbbképzést szerveztek civil bírák számára a gyűlöletbűncselekményekkel szembeni hatékony büntetőjogi fellépés tárgyában.

Akadálymentesítés
Contrast