Elérhetőségek

pardogyi@gmail.com

Online tudásbázis

Kövess minket

Pardo Gyí Projekt

Projekt azonosító: EFOP-5.2.2-17-2017-00081
Projekt teljes neve: Társadalmi innovációt és transznacionális együttműködést célzó PardoGyi Projekt
Pályázati forma: USZT, támogatás intenzitása: 100%, támogatási összeg: 49.902.170,-Ft
Projekt kezdete: 2017.11.15, projekt vége: 2020.05.14.
Megvalósítási helyszín: 8860 Lulla, Petőfi Sándor út 4.
Konzorciumi vezető: Diótörés Alapítvány
Konzorciumi partner: Chrisdimen Vallás-és Társadalomkutató Alapítvány

Az igazságszolgáltatásbeli diszkrimináció igazolható, ha figyelembe vesszük, hogy a rend-őri intézkedések egy adott területen, adott időben, azonos szituációk mentén, több alka-lommal fordulnak elő romákkal vagy olyan emberekkel szemben, akiket egyéb tulajdon-ságuk alapján a rendőr az átlagostól eltérőnek ítél meg. Ebből következik az is, hogy a romák többször és nagyobb valószínűséggel lehetnek kitéve rendőri kényszerítésnek, erő-szaknak, mint a nem cigányok állampolgárok. A rendőri vezetés végrehajtó minőségében, vagy a Független Rendészeti Panasztestület, mint a rendőrséggel szembeni panaszok ki-vizsgálására az Országgyűlés által létrehozott szervezet, egyedi, konkrét eseteket vizsgál, civilkontrollt, civil együttműködést a tárgyban nem szorgalmaznak.

Megfigyelhető tény, hogy a romákkal szemben súlyosabb ítéletek születnek. A büntetőel-járás során a romáknak általában kirendelt védőik vannak, hiszen legtöbb esetben a jó nevű, a tényállás részletes felderítéséhez hatalommal és kapcsolatokkal rendelkező ügy-védeket nem tudják megfizetni. Előzetesen elkövetett kisebb súlyú bűncselekményeik mi-att büntetett előéletűek, és annak ellenére, hogy mentesültek a hátrányos jogkövetkez-mények alól, implicite az eljárás szinte minden szakaszában, minden döntésben benne van ez az előélet.

Ez a két legfőbb oka annak, hogy előzetes letartóztatást, mint szabadságel-vonó intézkedést is könnyebben szab ki rájuk a bíróság. Ugyanakkor azt is meg kell emlí-teni, hogy a bíróságnak vizsgálnia kell a vádlott előéletét, és ha a bűntettesi nyilvántar-tásban szerepel például szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése próbaidőre, ak-kor, hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése esetén letöltetendő szabadságvesztést fog kapni az érintett. Így fordulhat elő az, hogy a hasonló bűncselekmények elkövetésekor van, akit a bíróság szabadlábra helyez, és van, akit szabadságvesztésre ítél, amit laikusok, mint pl. az újságírók nehezen értenek meg.

Szabálysértési bírságot a kisebb fokú normasértés esetén rónak ki, a rendőrség és más hatóságok. Hosszú évek óta tartó tapasztalat, hogy e tárgykörben a romák felülreprezen-táltak, azaz a rendőrség előszeretettel bírságolja meg a roma kerékpáros közlekedőket és a cigány telepek lakosait. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy e bírságokkal túlterhelik és ellehe-tetlenítik a roma embereket. Bár látszólag az eljárás/eljárások indokoltak és jogszerűek a gyakorlat, a való élet mást mutat. Erre a problémára hívta fel a Roma Sajtóközpont a figyelmet egy akciójával.

a) A roma emberek olyan cselekményekért szenvednek el bírságolást, amelyekért a nem romák szinte soha, pl. úttesten való átkelés, hiányos kerékpár felszerelés94,
b) A roma telepek lakóit olyan rendszerességgel és gyakorisággal bírságolják meg, hogy a kifizetendő bírságok összege több mint a jövedelmük;
c) Több esetben találtunk olyan roma családokat, akiknek tagjai, mivel nem tudták kifizetni a bírságokat, leülték azokat börtönben;
d) Nem minden településen lehet ledolgozni a kiszabott bírságokat (közmunka);
e) Egy vizsgálat95 kimutatta, hogy egy adott településen a kerékpáros közlekedésben megbírságoltak 97%-a roma volt;
f) Szintén súlyos megdöbbenést kelt a télvíz idején idős nénik gallygyűjtése mentén kirótt falopás címén kiszabott bírságok.

A Rendőrség:
a) A rendőrség sok esetben a roma telepek lakóitól érkező segítség/intézkedés kérésre nem reagál;
b) A rendőrség sok esetben a roma telepek lakóitól érkező segítség/intézkedés kérésre nem reagál;
c) Amikor a rendőrség anyagi javak tulajdonviszonyát vizsgálja, számtalan példa ta-lálható a faji alapú megítélésre.

A Bíróságok
A bíróságok a cigányellenes, rasszista indítékú bűncselekmények esetében gyakorta alul-minősítik az ügyeket, ez azt jelenti, hogy a gyűlölet bűncselekmények elkövetői pusztán garázdaság vagy testi sértés indoklással kapnak büntetést, amely így nem jelent vissza-tartó erőt sem, és az áldozatok sem érzik azt, hogy a valódi cselekedetükért büntetnék meg az elkövetőket.

“Etnikai profilalkotás”
A magyarországi romákkal kapcsolatos etnikai profilalkotásról való képalkotáshoz alapve-tően fontos a fogalmak meghatározása és a legfontosabb jogi szabályozók identifikálása, melyek konkretizálják, hogy ki roma nemzetiségű, és a jogrend hogyan próbálja védeni az etnikum tagját azért, hogy az alkotmányos alapelvek érvényesülése ne sérüljön esetükben sem. A faji eredetre, a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adat különleges adatnak mi-nősül, mely alól csak a törvényben meghatározott esetekben van kivétel. A hatályos törvény vonatkozó rendelkezései előírják, hogy bizonyos esetekben írásbeli hozzájárulással, ha a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, akkor ezek az adatok is kezelhetők.

Az antidiszkriminációs elvek széles körben kerültek meghatározásra a magyar jogrendszerben. Alappillérként tekinthetünk Magyarország Alaptörvényére, mint a hatályos magyar jog legfelsőbb szintjére, amely a XV. cikkben garantálja az alapvető jogokat bármely megkülönböztetés nélkül. Az ágazati jogszabályok körében is általános érvényű az egyenlő bánásmód elve. Többek között a munka törvénykönyve is rendelkezik az egyenlő bánás-mód követelményéről. Valamint a polgári törvénykönyv a személyiségi jogok védelme alatt nevesíti a személyek hátrányos megkülönböztetésére vonatkozó szabályokat. A 2012-ben kiadott Civil Társadalmi Jelentés már részletesen foglalkozott az egyenlő bánásmód-ról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénnyel (Ebktv.), va-lamint a törvény mentén létrejött Egyenlő Bánásmód Hatósággal (EBH).

A törvény az elsődleges és legfontosabb jogi eszköz az Irányelv magyar jogszabályi megfelelésére. Az Ebktv. védett tulajdonságok alapján (köztük: faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nem-zetiséghez való tartozás, stb.) tiltja a hátrányos megkülönböztetést. Az Irányelvvel össz-hangban tárgyalja a hátrányos megkülönböztetés formáit, úgy mint a közvetlen és köz-vettet megkülönböztetést, a zaklatást, a jogellenes elkülönítést, és a megtorlást. Ezen felül az Ebktv. szektorokra lebontva speciális szabályokat állapít meg, úgy mint lakhatás, oktatás, egészségügy, stb. Az EBH széles jogkörének köszönhetően egy kvázi bírói tevé-kenységet folytat, melynek keretein belül közigazgatási határozatot és szankciókat is al-kalmazhat, valamint perképességgel rendelkezik. Ezzel egy időben az „Alkotmánybíróság, a Kúria (és az alsóbb bíróságok), az EBH, az Alapvető Jogok Biztosa valamint a nemzeti-ségek jogainak védelméért felelős helyettese egyaránt részét képezik a jogvédelmi háló-nak.”

Annak ellenére, hogy a törvényi keretrendszer kötelezettségének eleget téve megfelel az Irányelvnek, és a jogszabályok garantálják az egyenlő bánásmód követelményét, a sok-szor kétértelmű szabályozás, a jogtudatosság hiánya, valamint a törvény hatálya alól fel-mentett bizonyos jogviszonyok mindenképpen kihívást jelentenek a romákkal szembeni diszkrimináció küzdelmében. Az egyik ilyen kihívás, hogy az etnikai hovatartozás nem került be védett tulajdonságok közé, sem az Alaptörvény, sem az Ebktv. esetében, ezzel csökkentve a roma jogvédelem hivatkozási lehetőségeit. Ezen felül azon védett tulajdonságok, melyek utalnak a romákra mint etnikai kisebbségre, nem lettek következetesen használva és célzottan meghatá-rozva. Amíg az Alaptörvényben ‘faj ’és ‘szín’ szerepel, addig az Ebktv-ben ‘faji hovatarto-zás’, ‘bőrszín’, ‘nemzeti kisebbséghez való tartozás’, és ‘nemzetiség’ szerepelnek.79 Ezek közül egyedül a ‘nemzetiség’ került meghatározásra a 2011. évi CLXXIX. törvényben a Nemzetiségek Jogairól, mely kifejezés a régebbi ‘nemzeti és etnikai kisebbség’ megfo-galmazást váltotta fel. A meghatározások nyitott természete azért is problémás, mert az Ebktv. nem rendelkezik az interszekcionalitás, vagy halmozott diszkrimináció lehetőségé-ről. Ennek értelmében az EBH jogesetei minden alkalommal egy védett tulajdonságot vesznek alapul, esetleges halmazati büntetést meggátolva. Így lehetséges az a példa, amikor egy esetben roma fiatalokat bőrszínük alapján való megkülönböztetés miatt indí-tott eljárást az EBH, míg egy azonos esetben nemzetiségük miatt.

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság a romák körében különösen alacsony. Az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) felmérése alapján a megkérdezett magyarországi romák 53%-a gondolja úgy, hogy nagyon elterjedt az etnikai származás alapján történő megkülönböztetés. Ezzel szemben a megkülönböztetés áldozatainak támogatást vagy ta-nácsadást kínáló szervezetek ismertsége a romák körében csupán 15%. 31%-a tudja, hogy van valamiféle jogszabály a hátrányos megkülönböztetésre. Érdemes megemlíteni az EBH „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése”83 című, 2009-2014 között zajló projektjét, melynek keretében többek között a jogtudatosság kiterjesztésén is dolgozott. Workshop-okkal, országos kampány-nyal, kiadványokkal, jogi és érzékenyítő képzésekkel, és kutatásokkal próbáltak minél több emberhez eljutni. A jogtudatosság erősítésére tett erőfeszítések ellenére, még mindig nagyon alacsony a romákat érő diszkrimináció bejelentése. 2016-ban a roma háttér alap-ján történt megkülönböztetések eseteinek csupán 6%-ában történt bejelentés, vagy pa-nasztétel a hatóságok felé.

Akadálymentesítés
Contrast